Lähteet ja kirjallisuutta aiheesta

Arjas, Päivi (2015). Varmasti lavalle. Jyväskylä: Atena

Bion, W.R. (1961). Experiences in groups and other papers. London and New York: Tavistock/Routledge, 1991.

Deci & Ryan (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry 2000, Vol. 11, No. 4, 227–268.

Gallwey, Timothy W. & Green, Barry (1986): The Inner Game of Music. New York: Doubleday.

Greene, Don (2002): Performance Success – Performing Your Best Under Pressure. New York and London: Routledge.

Hakanen, J.J. (2004). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Sosiaalipsykologian alan väitöskirja. Työ ja ihminen, Tutkimusraportti 27. Helsinki: Työterveyslaitos 2004.

Hakanen, J.J. (2009). Työn imun arviointimenetelmä – Työn imu -menetelmän (Utrecht Work Engagement Scale) käyttäminen, validointi ja viitetiedot Suomessa. Helsinki: Työterveyslaitos 2009.

Hakanen, J.J. (2011). Työn imu. Helsinki: Työterveyslaitos.

Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B. & Ahola, K. (2008). The Job Demands-Resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work & Stress Vol. 22, No. 3, July September 2008, 224 241

Hakanen, J., Kuusela, S. ja Pessi A.B. (2017). Myötätuntoinen johtaminen. Teoksessa: Pessi A.B., Martela, F. ja Paakkanen, M. (toim.) Myötätunnon mullistava voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Harré, R. & van Langenhove, L. (1999). Positioning Theory. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Harré, R. & Moghaddam, F. (2003). Introduction: The Self and Others in Traditional Psychology and in Positioining Theory. Teoksessa: Harré, R. & Moghaddam, F. (toim). The Self and Others. Positioning Individuals and Groups in Personal, Political, and Cultural Contexts. Westport: Praeger Publishers.

Klickstein, Gerald 2009): The Musician’s Way. Oxford: Oxford university Press

Kurkela (2013). Yhteisöllisen luovuuden dynamiikka organisaatiotyöskentelyn haasteena. Teoksessa Totro, T., Tensing, M. ja Setälä, M-L (toim.) Askel, askel, harha-askel – Työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa. Oulu: Metanoia Instituutti, 36–59.

Kurkela, K. (2013a). Subjektit, objektit ja affektit persoonallisuuden rakenteessa – Kernbergin objektisuhdeteorian tarkastelua. Psykoterapia (2013), 32(2), 83–101.

Kurkela, K. (2013b). Primitiivisten kolmiosuhteiden dynamiikka ryhmäpsykoanalyyttisen työskentelyn lähtökohtana. Psykoterapia (2013), 32(3), 170–188.

Matikka, Leena ja Roos-Salmi, Martina (2012): Urheilupsykologian perusteet. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 169.

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D. ja Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work environment and stress-related disorders, a systematic review. Occupational Medicine 2010; 60:277-286.

Pessi A.B., Martela, F. ja Paakkanen, M. (toim.) (2017). Myötätunnon mullistava voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Reenkola, E. (2018). Halu ja häpeä. Psykoterapia (2018), 37 (1), 24–36.

Rosset i Llobet, Jaume & Odam, George (2007): The Musician’s Body – a maintenance manual for peak performance. Kindle.

Stokes, J. (2006). Tiedostamaton työssä ryhmissä ja tiimeissä. Wilfred Bionin työn satoa. Teoksessa Obholzer, A. & Roberts, V.Z. (toim.) Tiedostamaton työssä. Yksilöllinen ja organisatorinen stressi palvelualoilla. Oulu: Metanoia-instituutti.

Vervainioti, A. & Alexopoulos E.C. (2015). Job-Related Stressors of Classical Instrumental Musicians. A Systematic Qualitative Review. Medical Problems of Performing Artists 2015; 30(4): 197–202.

Werner, Kenny (1996): Effortless mastery. New Albany: Jamie Aebersold