Hammaslääkärin musiikkilääketieteen erityispätevyys

Musiikkilääketieteen erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on parantaa hammaslääkärien valmiutta kohdata ammattitaitoisesti muusikon suun terveydenhuollon erityiset tarpeet. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hammaslääkäriltä muusikon ammattiympäristön tuntemusta ja muusikon terveyden erityispiirteiden laaja-alaista ymmärtämistä sekä verkostoitumista yhteistyöhön muusikon terveydenhuollossa tarvittavien tahojen ja asiantuntijoiden kanssa.

Musiikkilääketieteen erityispätevyyskoulutuksen suoritettuaan hammaslääkärillä on:

 • Valmius kohdata vastaanotolle hakeutuva muusikko ymmärtäen tämän työympäristön fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset erityispiirteet, musiikin eri lajeihin liittyvät terveyteen heijastuvat seikat sekä itse instrumentin soittamiseen tai laulamiseen liittyvät terveyshaasteet.
 • Valmius itsenäisesti tutkia, diagnosoida ja hoitaa muusikko tuntien eri hoitomuotojen mahdollisuudet, rajoitukset ja ottaen huomioon niiden soveltamisessa muusikon työn erityispiirteet.
 • Riittävästi tietoa muusikon keskeisistä terveysongelmista osatakseen arvioida vaivan luonne ja hoidon tarve sekä ohjata muusikko jatkoselvityksiin asianmukaisesti.
 • Ymmärrys muusikon työterveyshuollon toiminnasta ja valmiudet hyvään yhteistyöhön työterveyslääkärin kanssa.
 • Ymmärrys muusikon työhön liittyvistä vakuutuslääketieteellisistä erityiskysymyksistä.
 • Valmius toimia musiikkilääketieteen asiantuntijana sekä oman osaamisalueensa piirissä että yhteiskunnallisessa toiminnassa yleisemminkin.
 • Hyvä verkosto kokeneita muusikon terveyskysymyksiä ymmärtäviä terveydenhuollon ammattilaisia konsultoitavaksi tarvittaessa.

Musiikkilääketieteen erityispätevyysohjelman rakenne

Musiikkilääketieteen erityispätevyys myönnetään hyväksytyn koulutuksen tultua suoritetuksi lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle hakijalle.

Erityispätevyyskoulutukseen voidaan kuitenkin hyväksyä lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija jo ennen lisensiaattitutkinnon suorittamista.

Erityispätevyyskoulutus on kokonaisuus, joka on mahdollista suorittaa oman toimen ohella noin kahden vuoden kuluessa.

Musiikkilääketieteen erityispätevyyskoulutukseen hakevalle perustetaan portfolio (kehityskansio), johon hakija kirjaa erityispätevyystoimikunnalle tiedoksi ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisen pohjaksi lääketieteellisen koulutus- ja työhistoriansa pääpiirteissään, erityispätevyyden alaa sivuavat muut toiminnat ja ansiot, motiivinsa erityispätevyyden hankkimiseen sekä musiikin alan koulutuksensa ja harrastuksensa. Musiikkiopinnoista ja musiikin harrastamisesta on hyötyä koulutettavalle, mutta niitä ei erityispätevyyskoulutukseen hakeutuvalta edellytetä.

Näiden perusteella toimikunta suunnittelee yhdessä koulutettavan kanssa räätälöidyn koulutuspolun, henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka vastaa koulutettavan lähtökohtia ja koulutustarpeita mahdollisimman hyvin.

Opiskelijan mahdolliset musiikkilääketiedettä sivuavat syventävät opinnot voidaan lukea hyväksi musiikkilääketieteen erityispätevyysohjelmassa.

Jokaiselle koulutettavalle nimetään lähiohjaaja, mentori, joka tarpeen mukaan ohjaa ja auttaa koulutettavaa erityispätevyyspolulla.

Musiikkilääketieteen erityispätevyyskoulutus koostuu erityispätevyystoimikunnan hyväksymistä osioista:

 • Osallistuminen muusikkopoliklinikan toimintaan Helsingin Musiikkitalolla, Turussa tai Tampereella.
 • Sovittu määrä kirjallisia raportteja muusikkopotilaista Muusikkopoliklinikalta tai omalta vastaanotolta.
 • Osallistuminen musiikkilääketieteen tai siihen riittävän läheisesti liittyviin yksittäisiin koulutustapahtumiin.
 • Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kirjatut erityispätevyystoimikunnan määrittelemät musiikkilääketieteelliset asiantuntijarastit. Ne ovat noin puolen päivän tiiviitä tapaamisia musiikkilääketieteen asiantuntijan kanssa.
 • Osallistuminen erityispätevyystoimikunnan hyväksymille verkkokursseille ja -luennoille.
 • Perehtyminen alan tieteelliseen kirjallisuuteen – säännöllisesti päivittyvä lista löytyy Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistyksen sivuilta. Listalla on kaikkia hakijoita koskeva yleinen osa ja valinnaisosa, josta erityispätevyystoimikunnan ja mentorin kanssa räätälöidään hakijan tarpeisiin sopiva kokonaisuus.
 • Erityispätevyystoimikunta voi koulutettavan ja mentorin yhteisestä ehdotuksesta hyväksyä koulutukseen myös osallistumisen musiikkilääketieteelliseen tutkimustoimintaan, musiikkilääketieteellisen artikkelin kirjoittamisen lääketieteelliseen julkaisuun tai muun henkilökohtaisen projektityön.
 • Päättökeskustelu.

Koulutettava kirjaa sovitun koulutusohjelman mukaiset suorituksensa portfolioonsa.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 20 opintopistettä (540 t), jonka jakauma voidaan sopia yksilöllisesti toimikunnan kanssa.

Esimerkki koulutussisällöstäopt
Muusikkopkl: 10 x 2 t + liitännäistehtävät381
Asiantuntijarastit: 3 x 4 t, liitännäistehtävät1,027
Potilasraportit 6 x 4 t1,027
Perehtyminen tieteelliseen kirjallisuuteen7-10189-270
Koulutustapahtumat1,0-2,027-54
Verkkokoulutus, liitännäistehtävät1,0-2,027-54
Henkilökohtainen projekti2,0-4,054-108
Tutkimustyö1,0-3,027-81
Oma kirjallinen toiminta (artikkelit, koulutusaineisto)1,0-2,027-54
Yhteensä20,0540

 

Päättökeskustelu

Kun koulutettava on suorittanut koko koulutuspolun, hän sopii osallistumisesta erityispätevyystoimikunnan kahdesti vuodessa järjestämään päättökeskusteluun, jossa koulutettava ja erityispätevyystoimikunta arvioivat toteutunutta koulutuspolkua.

Päättökeskustelussa:

 • Käydään läpi musiikkilääketieteen yleisiä teemoja ja koulutettavan oman toiminta-alueen erityiskysymyksiä.
 • Koulutettava esittelee koulutuspolkunsa ja sen vaikutuksen omaan ammatinharjoittamiseensa sekä vastaa toimikunnan mahdollisiin kysymyksiin.
 • Toimikunta arvioi keskustelun perusteella, ovatko koulutuksen tavoitteet täyttyneet.

Erityispätevyystoimikunta

 • Musiikkilääketieteen erityispätevyysohjelman koordinaattorina ja vastuuyhdistyksenä toimii Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys.
 • Hammaslääkäriliton edustajana toimikunnassa toimii HLL Tiina Riitta Vuorjoki-Ranta, Tiina-Riitta.Vuorjoki-Ranta@hel.fi
 • Erityispätevyystoimikunta hyväksyy koulutettavat ja henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat, nimeää mentorin yhdessä koulutettavan kanssa, valvoo koulutusta ja järjestää päättökeskustelun.
 • Koulutuksen kaikkien osioiden tultua hyväksytyksi toimikunta ilmoittaa asiasta Suomen Lääkäriliitolle tai Suomen Hammaslääkäriliitolle ja esittää erityispätevyyden myöntämistä.

Hammaslääkärin, jolle erityispätevyys myönnetään, tulee olla Hammaslääkäriliiton jäsen.

Hammaslääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60 euron maksun. Saatuaan erityispätevyystoimikunnalta erityispätevyyden myöntämistä puoltavan päätöksen tulee hakijan suorittaa maksu Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, viitteeksi "Musiikkilääketieteen ep".

Hammaslääkäriliitto lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä.

Hakuohjeet

Erityispätevyyskoulutuksesta kiinnostunut hammaslääkäri toimittaa erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajalle Miikka Peltomaalle täyttämänsä portfoliolomakkeen, jonka voi pyytää erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajalta, miikka.peltomaa@gmail.com.

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton toimistossa erityispätevyyksiin liittyviä asioita koordinoi asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier

 

LÄHDE: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/erityispatevyydet/musiikkilaaketieteen-erityispatevyys