Yhdistyksen säännöt

SUOMEN MUSIIKKILÄÄKETIETEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

(30.12.2021 )

1§ Yhdistyksen nimi 

Yhdistyksen nimi on Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistyksen kokouksissa ja kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää myös englantia. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä: The Finnish Society for Performing Arts Medicine. 

2§ Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää musiikin esittäjien terveyttä ja työhyvinvointia, ennaltaehkäistä muusikoiden vammoja ja sairauksia sekä jakaa tietoa musiikin lukuisista terveysvaikutuksista. Toiminta on tutkimusperustaista ja keskeisenä tavoitteena on edistää musiikkilääketieteen alan tutkimusta. Toiminta pyrkii kehittämään alalla toimivien ammattitaitoa sekä lisäämään ymmärrystä muusikoiden terveysongelmiin. Yhdistyksen toiminnan muotoja ovat tieteelliset kokoukset, esitelmätilaisuudet sekä koulutustoiminta. Yhdistys osallistuu kansainväliseen musiikkilääketieteelliseen toimintaan ja lisää tietoisuutta ajankohtaisesta tutkimuksesta ja toiminnasta Suomessa ja ulkomailla. 

3§ Jäsenyys 

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistys voi hallituksen kokouksessa hyväksyä kirjallisesta hakemuksesta Suomessa laillistetun lääkärin, muun terveydenhuoltoalan tai musiikin ammattilaisen, näiden alojen opiskelijan tai musiikkilääketieteestä kiinnostuneen. Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä säätiön, rekisteröidyn yhdistyksen, osakeyhtiön tai muun oikeuskelpoisen yhteisön. Kunniajäseneksi voi yhdistys vuosikokouksessaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka on toiminnallaan erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä, voidaan hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä. Asia ratkaistaan hallituksen kokouksessa. Jäsenen erottamiseen vaaditaan neljä viidesosa annetuista äänistä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuotena. 

4§ Jäsenmaksu 

Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuksista päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5§ Hallitus 

Yhdistyksen hallitus koostuu yhdeksästä jäsenestä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan, jota lausutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsenistä on vuosittain kolmasosa erovuoroisia. Jäsen on valittavissa uudelleen kahdesti. Puheenjohtaja voi olla sama henkilö kuusi vuotta. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Hallituksen tehtävä on hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä, käsitellä uudet jäsenanomukset ja esittää ne yhdistyksen kokoukselle, kiinnittää huomiota kaikkeen, jolla on merkitystä yhdistyksen toiminnalle, ja milloin asiat sitä vaativat, ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin sekä suorittaa valmistelut yhdistyksen kokouksia varten. Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita ja asettaa työryhmiä. 

6§ Nimenkirjoitus 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 

7§ Tili- ja toimintavuosi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa syyskuun 1. päivänä ja päättyy elokuun 31. päivänä. Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö toiminnantarkastusta varten. 

8§ Vuosikokous 

Kutsut yhdistyksen kokouksiin tapahtuvat paperisella tai sähköisellä jäsenkirjeellä viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus. Yhteisön edustajalla on puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa loka-joulukuussa hallituksen määräämässä paikassa. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi kokoontua hallituksen ehdotuksesta muunakin ajankohtana tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai kun yhdistyksen kokous niin päättää. Vuosikokouksessa esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuslausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta, valitaan hallitus erovuoroisten jäsenten osalta ja toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö, vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja jäsenien ehdottamat kokouksen hyväksymät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Tarvittaessa hallitus voi päättää, että sääntömääräiseen vuosikokoukseen voi osallistua verkon välityksellä etätyökaluja käyttäen. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, äänestys voidaan toteuttaa suljettua lippuäänestystä vastaavalla sähköisellä menetelmällä. 

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa. Sääntöjen muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja sitä tarkoittavasta ehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen