Yhdistyksen säännöt

SUOMEN MUSIIKKILÄÄKETIETEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistyksen kokouksissa ja kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää myös englantia. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä The Finnish Society for Performing Arts Medicine.

Yhdistyksen tarkoituksena on musiikin esittäjien vammojen ja sairauksien tutkimuksen, ennaltaehkäisyn ja alan ammattiharjoittajien ammattitaidon kehittäminen sekä työkyvyn kaikenpuolinen edistäminen Suomessa.

Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kurssitoimintaa sekä osallistuu kansainväliseen musiikkilääketieteelliseen toimintaan ja harjoittaa tiedotustoimintaa tällä alalla.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistys voi vuosikokouksessa hyväksyä kirjallisesta hakemuksesta Suomessa laillistetun lääkärin, muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen, muusikon tai näiden alojen opiskelijan (sääntömuutos 8.10.2005).

Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseneksi voi yhdistys vuosikokouksessaan hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka toiminnallaan on erikoisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää vuosikokous. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannatusjäseniksi yhdistys voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Hallitus päättää kannatusjäsenmaksun suuruudesta. Kannatusjäsenillä ja kirjeenvaihtajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenet voidaan hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos hän on tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka sotii hyvää tapaa tai yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä. Asia ratkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja siihen vaaditaan vähintään neljän viidesosan äänten enemmistö luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenen, joka ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuotena, vuosikokous voi erottaa yhdistyksensä samalla ääni määrällä kuin edellä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan, jota lausutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsenistä on vuosittain kolmasosa erovuoroisia. Alkuun erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sitten vuoron mukaan. Jäsen on valittavissa uudelleen kahdesti. Puheenjohtaja voi olla sama henkilö 6 vuotta. Hallitus on päätösvaltainen 4 jäsenen läsnä ollessa.

Hallituksen tehtävä on hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä, käsitellä uudet jäsenanomukset ja esittää ne yhdistyksen kokoukselle, kiinnittää huomiota kaikkeen, jolla on merkitystä yhdistyksen toiminnalle, ja milloin asiat sitä vaativat, ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin sekä suorittaa valmistelut yhdistyksen kokouksia varten. Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa tai yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenhoitaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa loka-joulukuussa hallituksen määräämässä paikassa. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi kokoontua hallituksen ehdotuksesta muunakin ajankohtana tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin tapahtuvat jäsenkirjeellä tai ilmoituksella Suomen Lääkärilehdessä viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus. Kirjeenvaihtojäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa syyskuun 1. päivänä ja päättyy elokuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit tarkastavat sitä varten vuosikokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa.

Vuosikokouksessa esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta, valitaan hallitus erovuoroisten jäsenten osalta ja kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, vahvistetaan jäsenmaksu seuraavaksi toimintavuodeksi, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja jäsenien ehdottamat kokouksen hyväksymät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Sääntöjen muutosehdotus voidaan ottaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa. Sääntöjen muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa ja sitä tarkoittavasta ehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.